Điện Thoại & Máy Tính
Ip 7
4.000.000 đ
ĐT Cũ
350.000 đ
Ip 6s
2.750.000 đ
Ip7
7.500.000 đ
Xác ip
300.000 đ
Samsung
5.400.000 đ
ĐT Cũ
3.300.000 đ
IP7Plus
8.100.000 đ
Samsung 98%
6.000.000 đ
Ip6
1.300.000 đ
IP 6
2.500.000 đ
IP6S
3.500.000 đ
Samsung cũ
4.990.000 đ
IP5S
1.100.000 đ
Bồn nước
2.000.000 đ