Mặt Bằng Cho Thuê
bán nhà
2.500.000.000 đ
Đất
700.000.000 đ
Đất
1.150.000.000 đ
Đất
400.000.000 đ
Đất
1.100.000.000 đ
Đất
750.000.000 đ
Đất
980.000.000 đ
Đất
400.000.000 đ
Đất
4.500.000 đ
Đất
1.399.000.000 đ
Đất
600.000.000 đ
Đất
2.900.000.000 đ
Khách sạn mini
19.000.000.000 đ
Đất
560.000.000 đ
đất
3.100.000.000 đ
Đất
980.000.000 đ
Đất
1.050.000.000 đ
Đất
25.000.000 đ
Đất
55.000.000 đ
Đất
2.300.000.000 đ