Nhà Đất - Thủ Đức Chính Chủ
Nhà chính chủ
1.000.000.000 đ
Nhà chính chủ
2.900.000.000 đ
Đất
980.000.000 đ
Nhà chính chủ
4.200.000.000 đ
Nhà chính chủ
3.850.000.000 đ
Nhà chính chủ
2.800.000.000 đ
Nhà chính chủ
4.500.000.000 đ
Đất
2.700.000.000 đ
Đất
1.200.000.000 đ
Nhà bán
2.050.000.000 đ
Đất
325.000.000 đ
Nhà bán
700.000.000 đ
Nhà Riêng
12.500.000.000 đ
Đất
538.000.000 đ
Nhà Riêng
1.250.000.000 đ
Đất
1.300.000 đ
Nhà Riêng
1.150.000.000 đ
Nhà Riêng
3.120.000.000 đ